Wielcy ludzie – drogowskazy dla młodych

Wychowanie w szkole odbywa się poprzez wszystko, co stanowi szkoła, w każdej sytuacji szkolnej. Roli wychowawczej szkoły nie można zatem oprzeć tylko na programach wychowawczych, profilaktycznych i organizowanych w szkole akcjach. Istotne jest również stworzenie odpowiedniej atmosfery. Pomocnym w tworzeniu odpowiedniego „klimatu” szkoły, jej tradycji, jest oparcie procesu wychowania o wzór osobowościowy patrona szkoły.

Nadawanie szkole imienia to tradycja, która ma już kilka wieków. Szczególnie rozpowszechniona została w XX wieku i w różnych okresach była regulowana odpowiednimi przepisami prawa. W dzisiejszych czasach wybór patrona szkoły to autonomiczna decyzja całej społeczności szkolnej – uczniów, ich rodziców, nauczycieli i dyrekcji, poparta uchwałą rady gminy, miasta lub powiatu.

Patronem szkoły powinna być osoba, której działalność i postawa może stanowić wzór osobowy, która cieszy się szacunkiem i uznaniem w opinii społecznej. Patron szkoły to osoba, której postawa jest godna naśladowania. To ktoś, kto mógłby być autorytetem moralnym dla młodzieży, wzorem w wielu wymiarach.

Posiadanie przez szkołę patrona wiąże się z pewnym ceremoniałem, wprowadzeniem pewnych obyczajów. Szkoła, która posiada patrona obchodzi rocznice nadania imienia, świętuje rocznice ważnych wydarzeń historycznych związanych ze swoim patronem, uczniowie poznają jego osiągnięcia, poglądy i historię. To wszystko przyczynia się do powstawania pewnej tradycji, a także nadaje szkole prestiżu.

Wśród patronów szkół w powiecie świdnickim można wymienić wielkich autorów polskiej literatury i poezji, takich jak: Henryk Sienkiewicz, Cyprian Kamil Norwid czy Władysław Broniewski. Ich nazwiska nie zostały wybrane przypadkowo – uczniowie faktycznie utożsamiają się z tymi postaciami, ich sposobem postrzegania świata, przekonaniami, życiorysem. Wybór nazwiska Zygmunta Puławskiego na patrona świdnickiego PCEZ to także nie był przypadek, w końcu szkoła ta ma głęboko zakorzenione tradycje lotnicze.

Każda ze szkół i placówek oświatowych w powiecie świdnickim ma swoją tradycję i historię. Nie wszystkie placówki posiadają jednak swojego patrona. W kontekście wzmocnienia aspektu wychowawczego szkół niezmiernie cieszy fakt, że niektóre z powiatowych placówek zamierzają wkrótce rozpocząć proces wyboru swojego patrona.

Cieszy mnie, że szkoły i placówki w powiecie świdnickim, który wciąż jest mi bardzo bliski, są chętne do kontynuowania tematu, który zapoczątkowałem, kiedy jeszcze działałem w Zarządzie Powiatu. Szkoły z tak ogromną tradycją, wokół których powstały wspaniałe społeczności, zasługują na podkreślenie swojej wartości poprzez wybór odpowiedniego patrona i nadanie jego imienia – powiedział Radosław Brzózka, który jesienią ubiegłego roku został szefem gabinetu politycznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Warto dodać, że wybór patrona szkoły dobrze wpisuje się w realizację kierunków polityki oświatowej państwa opracowanej na obecny rok szkolny przez MEN, gdzie jednym z nich są działania wychowawcze szkoły – wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.