Uwolnijmy Europę od ideologii! Apel samorządowców przyjaznych rodzinie

Podczas konferencji prasowej, samorządowcy z województwa lubelskiego – przewodniczący Rady Powiatu w Świdniku Andrzej Mańka, Radosław Brzózka z Zarządu Powiatu w Świdniku i burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk – ogłosili apel pod hasłem „Uwolnijmy Europę od ideologii”. Apel ten to wynik spotkania, które odbyło się 21 czerwca w Świdniku. Wzięło w nim udział 17 przedstawicieli lubelskich samorządów. Poparcie dla inicjatywy zgłosiło ponad 30 samorządów.

Dzisiejszy apel ściśle związany jest z przyjętą kilka miesięcy temu przez liczne samorządy z całej Polski deklaracją dotyczącą powstrzymania ideologii LGBT. Samorządowcy chcieli wyjaśnić wątpliwości, jakie pojawiły się w wielu mediach po podjęciu deklaracji – tak, aby ich przesłanie zostało właściwie zrozumiane.

Poniżej przedstawiamy treść ogłoszonego dzisiaj apelu – w języku polskim i angielskim:

Uwolnijmy Europę od ideologii!

Można, a nawet trzeba się zapytać, czy tu nie działa również jakaś inna jeszcze „ideologia zła”, w pewnym sensie głębsza i ukryta, usiłująca wykorzystać nawet prawa człowieka przeciwko człowiekowi oraz przeciwko rodzinie.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość

1. Jesteśmy wolni od ideologii. „Strefy” to kłamstwo!

Jesteśmy samorządnymi wspólnotami mieszkańców, które dbają o wolność od ideologii. Rzekome „Strefy wolne od LGBT” to kłamstwo wymyślone przez prowokatora. W stanowiskach rad naszych samorządów nie było słowa o żadnych strefach. Napisaliśmy o radykalnej ideologii, która chce realizować nową utopię. Dlatego jest groźna dla każdego.

Niestety w akcję dezinformacji o rzekomych „strefach” włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, duża grupa eurodeputowanych, niektóre instytucje Unii Europejskiej, a nawet partnerskie samorządy z Europy Zachodniej. Te uparcie powtarzane kłamstwa potwierdzają diagnozę zawartą w naszym stanowisku: radykalne grupy ideologiczne wywołują sztuczny konflikt. Używają do tego fake newsów. Można je niestety znaleźć w mediach, wypowiedziach polityków, a także w urzędowych pismach.

2. Przestańcie straszyć. To my jesteśmy Europą!

Troska o polskie rodziny zawarta w naszych stanowiskach nie daje podstaw do szantażu ze strony niektórych urzędników Unii Europejskiej. Powtarzając fake newsy, grożą odebraniem środków finansowych naszym wspólnotom. To nie buduje zaufania Europejczyków mieszkających w naszych wioskach i miastach do unijnych instytucji. Wzmacnia podejrzenia, że ci biurokraci związani są z radykalną ideologią.

Niestety w dwudziestym wieku doświadczyliśmy w Polsce realizacji utopii narodowosocjalistycznej i komunistycznej. Dlatego w dwudziestym pierwszym wieku przestrzegamy przed kolejnymi ideologiami. Jesteśmy wierni europejskim korzeniom. Mamy głębokie przekonanie, że na Starym Kontynencie jest nadal miejsce dla chrześcijaństwa chroniącego godność osoby i rodzinę, dla niepodległych państw i dla wolności – samorządności wspólnot lokalnych. To nasze samorządy są żywymi cząstkami Europy. Tym doświadczeniem życia w wolności i prawdzie chcemy dzielić się z innymi wspólnotami.

3. Dom, mama i tata. Naprawdę wam to przeszkadza?

Deklarując powstrzymanie ideologii LGBT w naszych wspólnotach, sprzeciwiamy się rozniecaniu rewolucji kulturowej w Polsce. Cel ten próbuje się osiągnąć poprzez wyolbrzymianie niektórych problemów społecznych i budowanie sztucznych konfliktów. Atakuje się prawa i obyczaje.

W stanowiskach napisaliśmy, jakie dobra życia społecznego wymagają obrony przed ideologią. Aby życie i wolność każdego człowieka, a także każda rodzina były nadal skutecznie chronione, konieczne jest zabezpieczenie: wolności słowa, niewinność dzieci, autorytetu rodziny i szkoły oraz swobody przedsiębiorców.

4. Stop demoralizacji! Dbamy o dobre obyczaje

Zachęcamy wszystkie wolne wspólnoty mieszkańców całej Europy do podjęcia podobnych stanowisk. Wówczas ideologie wymierzone w ludzkie życie, rodzinę i wolność pozostaną bezradne. Wówczas na całym Kontynencie odrzucony zostanie knebel poprawności politycznej, odparci zostaną ci, którzy demoralizują dzieci, niszczą trwałość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, utrudniają wykonywanie pracy zawodowej poprzez narzucanie ideologicznych kryteriów.

Razem przypominajmy prawdę o osobie, rodzinie, wspólnocie. Niech ideologia nie przeszkadza Europejczykom żyć zgodnie z tym, co najlepsze w naszych obyczajach. Mają one mocne podstawy w uniwersalnych zasadach moralnych kształtowanych przez chrześcijaństwo.

Świdnik, 21 czerwca 2020 r.

Samorządowcy z województwa lubelskiego


Set Europe free from the ideology!

We may, or even we should ask a question about any other „ideology of evil”, the ideology, that in a certain sense, is  deeper and oblique, and it tries to trespass on humane rights against a person and against a family. 

Pope John Paul II, Memory and Identity

1. We are free from the ideology. There are no „zones”.„Zones” are lies!

We are self-governed communities of residents, who care for freedom from the ideology. The alleged „zones free from the LGBT ideology” does not exist, it is a deliberate lie created by some provocateurs. In the statements of our self-governed councils we have not mentioned about any kind of zones. Instead, we have recognized a radical ideology, that aims at executing of a new utopia. Therefore, the ideology is dangerous for everyone.

Unfortunately, the following institutions are involved in the deliberate action to spread the disinformation among the European society: Ombudsman, some institutions of the European Union, a large group of Members of the European Parliament, and even partner local governments from the Western Europe. The stubbornly repeated lies confirm the diagnosis included in our stance: the radical ideological groups provoke an artificial conflict. They do that by using fake news. Moreover, the fake news can be unfortunately easily found not only in mass media and statements of some politicians but also in official letters.

2. Stop threatening people. We are the Europe!

The care of Polish families expressed in our statements should not be treated by some EU officials as a basis for blackmailing. While repeating fake news they threaten our communities with withdrawing financial means. It does not help to strengthen the trust between the Europeans, who inhabit our  villages and cities, and EU institutions. Moreover, it arouses suspicions that the bureaucrats support the radical ideology.

In the past 20th century Poland suffered from National Socialism as well as from the communist regime. Therefore, in the 21st century, we firmly warn against any alternate ideologies. Poland remains faithful to its European roots. We are deeply convinced that in the Old Continent there is still enough space for Christianity that guards the dignity of every human life and family, and for independent states and freedom – local home rule communities. Our local home rules are living particles of Europe. What we want to share with other communities is the truth and the experience of freedom in our daily life.

3. Home, mum and dad. Does it really bother you?

By declaring to prevent the LGBT ideology in our communities, we totally object to the idea of sparking the  cultural revolution in Poland. Some prejudiced people exaggerate some social problems and create artificial conflicts. Furthermore, the rights and customs are attacked.

We have clearly presented what goods of social life demand defense against the ideology. In order to successfully protect life and freedom of every pearson and every single family it is necessary to preserve: the freedom of speech, the innocence of children, the authority of family and school and the freedom of businessmen.

4. Stop the depravity! We care of good customs.

We encourage other Europeans to declare the similar stances. The ideologies against the human life, family and freedom will be powerless then. We aim to stop the political correctness and those who demoralize children, damage the stability of marriage of a man and a woman, and restrict the work by imposing ideological criteria.

Together we recall the truth about a person, a family and a community. May the ideology not disturb the Europeans to live their lives according to the best aspects of our customs and tradition, that are deeply rooted in the universal moral principles formed by Christianity.

Świdnik, 21st June 2020

The Members of the Local Government of Lublin Voivodship, Poland